KLS Hungary ELOX üzem Szolgáltatásaink Natúr elox Fekete elox Szatinálás Minőség Rólunk Kapcsolat Szigetszentmiklós Budapest Pest megye Magyarország Hungary Anodizing Anodized parts Black anodizing Natur anodizing E0/EV1 E0/EV6 satin satin anodizing dugózás,
© KLS Hungary Kft. 2019-2021
KLS Hungary Kft.
“Hogyha rátalálsz a szenvedélyedre, nagyot alkothatsz...”
Made by KLS Metal Group

Általános Szerződési

Feltételek

KLS Hungary Kft. - ÁLTALÁNOS

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Érvényes: 2020.07.01-től

Fogalmak: Általános Szerződési Feltételek - továbbiakban: "ÁSZF" KLS Hungary Kft. mint vállalkozó - továbbiakban: "Vállalkozó" Szolgáltatást igénybevevő fél - továbbiakban: "Megrendelő" Vállalkozó és Megrendelő együttesen - továbbiakban "Felek" Vállalkozó által nyújtott szolgáltatás - továbbiakban "Szolgáltatás" Felek között létrejött megrendelés, keretszerződés, egyéb szerződés - továbbiakban: "Egyedi Szerződés" Termékek, melyekre Megrendelő a szolgáltatást megrendeli: - továbbiakban "alkatrészek" A) Általános rendelkezések Jelen szerződés a KLS Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget ipari park 9.) nyújtott Szolgáltatások értékesítésének alapvető feltételeit szabályozó dokumentum, ami a Vállalkozó és a Megrendelő által megkötött egyedi szerződés, keretszerződés vagy az elfogadott/teljesített vevői/megrendelői megrendelés, azaz az Egyedi Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Jelen ÁSZF-től való eltérés csak a Felek kifejezett, erre irányuló akaratával, kizárólag írásbeli formában érvényes. Megrendelő elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, részletesen áttanulmányozta, és annak teljes tartalmát magára nézve kötelezőnek fogadja el, amit írásbeli megrendelésével igazol. Amennyiben ellentmondás mutatkozik a jelen ÁSZF és az Egyedi Szerződés között, az Egyedi Szerződésben foglaltak az irányadóak. Az Egyedi Szerződés teljesítése során a Felek kizárják a Megrendelő általános szerződési feltételeinek alkalmazását. Megrendelő kijelenti, hogy a termékeit, alkatrészeit rendeltetésszerű üzleti tevékenysége körében vásárolja vagy gyártja, saját használat vagy továbbértékesítés céljából. B) Az Egyedi Szerződés létrejötte Megrendelő a Szolgáltatásokat faxon, e- mailen, vagy postai úton küldött ajánlatkéréssel rendelheti meg Vállalkozótól. Vállalkozó a megrendelésekre postai úton, e- mailen vagy faxon ajánlatot küldhet, mely tekintetében Vállalkozó az abban meghatározott tartamú ajánlati kötöttséget vállal. Amennyiben az ajánlati kötöttség időtartamán belül Megrendelő ajánlatát írásban (postai úton, e-mailen vagy faxon) teljes egészében elfogadja, úgy Vállalkozó ajánlatának tartalma szerint Egyedi Szerződés jön létre a Felek között, mely a Megrendelő írásbeli visszaigazolásának Vállalkozó által történő kézhezvételének napján lép hatályba. Ha Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát eltérő tartalommal, vagy az ajánlati kötöttség időtartamán túl igazolja vissza, akkor az Egyedi Szerződés nem jön létre a Felek között egészen addig, amíg a Felek az eltérés, vagy az ajánlati kötöttség tekintetében meg nem állapodnak egymással. Az Egyedi Szerződés a Felek közötti teljes megállapodást tartalmazza, annak minden mellékletével és módosításával együtt. C) Árak Az Egyedi Szerződésben foglalt árak tartalmazzák felületkezeléshez szükséges szerszámokat, vegyszereket és az általános csomagolóanyag költségét igény szerint. Amennyiben más csomagolási igény merül fel, azt az Egyedi Szerződésben kell rögzíteni. Az árak nem tartalmazzák a Vállalkozó telephelyére és a telephelyről szállítás fuvarköltségét. D) Fizetési feltételek: Megrendelő a Vállalkozót megillető vételárat/vállalkozási díjat a Vállalkozó által megjelölt bankszámlaszámra az ajánlatban megjelölt fizetési mód szerint köteles megfizetni, amennyiben az ajánlat ilyet nem tartalmaz, akkor számla kibocsátásától számított 30 napon belül köteles átutalni. Amennyiben a Megrendelő Vállalkozóval fennálló bármely jogviszonyából származóan annak esedékességekor a vételárat, vételár részletet, vagy más Vállalkozói díjkövetelést nem fizet ki, nem érintve Vállalkozó egyéb jogait, a Vállalkozó felfüggesztheti a Megrendelő által kiadott megrendelések teljesítését és ezzel egyidőben késedelmi kamatot követelhet (mindkettőt egy esetleges bírósági ítéletet megelőzően és azt követően is). A késedelmi kamat a ki nem fizetett összegre vonatkoztatva a Ptk. 6:155. § szerint számítandó, a vételár teljes kifizetéséig a behajtási költségátalány érvényesítése mellett. A felfüggesztés tartamával a Vállalkozó teljesítési határideje meghosszabbodik. A Vállalkozó felfüggesztéssel kapcsolatban felmerülő költségeit Megrendelő megtéríteni köteles. E) Egyedi Szerződés módosítása Az Egyedi Szerződés módosítása kizárólag írásban, a Felek közös megegyezésével lehetséges. F) Tulajdonjog átruházás és kárveszélyviselés A Szolgáltatások tulajdonjoga a vételár Vállalkozó bankszámláján történő jóváírása napján száll át a Megrendelőre. Vállalkozó fenntartja a jogát a Szolgáltatások visszakövetelésére, a vételár kifizetésnek késedelme vagy elmulasztása esetén. A kárveszély a felületkezelt alkatrészek birtokba adásával száll át a Megrendelőre. G) Szállítási határidők, Megrendelő késedelme Az Egyedi Szerződésben meghatározott teljesítési határidők az Egyedi Szerződés megkötésének időpontjában, Vállalkozó rendelkezésére álló információk alapján lettek meghatározva. Amennyiben a Vállalkozó az Egyedi Szerződés teljesítése során olyan helyzetbe kerül, amely megakadályozza az Egyedi Szerződésben megadott határidő szerinti teljesítést, haladéktalanul, írásban köteles közölni a késedelem tényét, okát és várható időtartamát, valamint egyidejűleg köteles póthatáridőt kitűzni. A Vállalkozó a kitűzött póthatáridő napjáig történő teljesítésig nem esik késedelembe. Vállalkozó fenntartja a jogot rész-szállításra illetve rész- számla kiállítására. Amennyiben a Megrendelő az átadás-átvételre felajánlott alkatrészeket indokolatlanul nem veszi át, késedelembe esik, mely esetben az Vállalkozót megillető egyéb jogokat nem érintve Vállalkozónak lehetősége van: az átadás-átvételre felajánlott alkatrészeket a Megrendelő költségére és kockázatára őrizni. kárenyhítés keretében az alkatrészeket az adott piaci körülmények között elérhető ésszerű áron harmadik személyek számára értékesíteni. Ilyen esetben az eredeti vételár, mint kártérítési alap csökken az alkatrészek kapott vételárával azzal, hogy a vételárból Vállalkozó levonhatja az értékesítéssel kapcsolatban felmerült költségeit. a késedelem minden megkezdett napja után késedelmi kötbért követelni, amelynek mértéke a határidőben át nem vett alkatrészek nettó vételárának/vállalkozói díjának 1%-a /nap. Ha a Megrendelő nem veszi át az alkatrészeket az átadás-átvétel rögzített időpontján vagy a készre jelentést követő 30 napon belül, akkor a 31. napon az ügylet a Vállalkozó részéről teljesítettnek minősül, mely alapján Vállalkozó jogosult a számla kiállítására és a kikötött vételárra. H) Gyári teszt, próbaüzem, átadás-átvétel A Felek az Egyedi Szerződésben megállapodhatnak arról, hogy egy egységes rendszert alkotó alkatrészek tekintetében, a szállítást megelőzően gyári tesztet folytatnak le. A gyári tesztet a vállalkozó telephelyén kell elvégezni, rendes munkaidőben. A gyártó üzemében a gyári próbával kapcsolatban felmerült költségek a Vállalkozót terhelik, míg az átvételre jogosult, illetve Megrendelőt képviselő más személyek utazási, szállási és egyéb költségei a Megrendelőt terhelik. Amennyiben a Megrendelő a gyári teszt vonatkozásában a teszt lezárásától számított 10 napon belül nem támaszt részletes írásbeli kifogást, a gyári teszt sikeres végrehajtása a Megrendelő általi gyári elfogadásnak minősül: azaz az alkatrészek az Egyedi szerződésben meghatározott műszaki és funkcionális követelményeket teljesítik, fizikai sérüléstől mentesek és készek az üzemszerű használatra. Abban az esetben, ha a gyári teszt sikeres, de mégsem jön létre az Egyedi Szerződés, Vállalkozó jogosult a gyári teszt teljes költségét Megrendelőre terhelni. I) A Megrendelő kötelezettségei: A Megrendelő az előírt határidőn belül köteles a Vállalkozó részére megadni az Egyedi Szerződés teljesítéséhez szükséges információt. Amennyiben a Vállalkozó részéről további adatszolgáltatási igény merül fel, a Megrendelő 3 napon belül köteles a kért adatokat szolgáltatni a Vállalkozó részére. Amennyiben az adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, úgy a Felek ettől eltérő határidőben is megállapodhatnak. Megrendelő köteles a felületkezelt alkatrészeket a vonatkozó műszaki és felhasználási információk alapján meghatározott feltételek szerint használni. J) Vállalkozó kötelezettségei: Vállalkozó köteles a Megrendelőtől átvett alkatrészeket a mindenkori legmagasabb minőségű felületkezeléssel kezelni, úgy, hogy az esetleges előzetes egyeztetésnek megfelelően a Vevői elvárásokat kielégítse. K) A Felek kötelezettsége: A Felek az Egyedi Szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat a tényeket, adatokat, körülményeket, amelyek a teljesítést érintik, továbbá mindent megtesznek a teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében. A Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, ha az Egyedi Szerződést az abban foglaltak szerint teljesítette, az alkatrészek szükséges dokumentációit a Megrendelő részére átadta és azt a Megrendelő hiánytalanul átvette. Megrendelő akkor teljesített szerződésszerűen, ha az alkatrészeket szállítólevéllel együtt átvette, és a vételárat az egyedi szerződésben foglaltak szerint megfizette Vállalkozó részére. L) Jótállás: Amennyiben az Egyedi Szerződés eltérően nem rendelkezik, Vállalkozó az általa gyártott felületkezelt alkatrészekre egy éves jótállást vállal, feltéve, hogy a Vállalkozó által rendelkezésre bocsájtott használati információk alapján történik az alkatrészek beépítése, használata. Vállalkozó jótállási kötelezettségét elsősorban kijavítással teljesíti. Amennyiben az alkatrészek valamely más alkatrésze kijavításra kerül a jótállási idő alatt, úgy a kijavított alkatrészre az eredeti jótállási időből még hátralévő rész képezi a jótállási időtartamot. Ez a jótállás nem alkalmazható az alábbiakból eredő hibákra: szándékos károkozás és hanyagság; természetes elhasználódás; rendeltetés ellenes használat, vagy fokozott igénybevétel; Vállalkozó által megadott iránymutatás szerinti környezeti feltételek fenntartásának elmulasztása azok az okok, amelyek a Vállalkozó ésszerű ellenőrzésén kívül esnek. Nem megfelelő tisztítóanyag használata (lúg, sav, stb.). A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik. Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó e körben tájékoztatási kötelezettségét megfelelően teljesítette. Vállalkozónak nem keletkezik jótállási kötelezettsége, ha a Megrendelő a teljes vételárat az esedékességkor nem fizeti meg. M) A felelősség korlátozása Vállalkozó kizárja bármely jogcímen előforduló kártérítési felelősségét az elmaradt haszonért és vonatkozó költségekért, továbbá a profit veszteségből, bevételkiesésből, szerződésvesztésből, energiaveszteségből, elhasználódásból, kamatkiesésből, állásidő költségeiből, harmadik féltől történő beszerzésből, illetve kicserélésből, elvárt megtakarítás csökkenéséből, annak elmaradásából, a működés megnövekedett költségeiből eredő károkért, illetve bármely különleges, közvetett vagy következményes kárért, vagy egyéb hasonló természetű veszteségekért. Megrendelő a jelen szerződésből, vagy azzal összefüggésben az esetleges szerződésszegésből vagy szerződésen kívüli károkozásból eredő követeléseit kizárólag a Vállalkozóval, mint jogi személlyel szemben érvényesítheti, a vezető tisztségviselő csak a Ptk-ban taxatíve felsorolt esetekben tartozhat felelősséggel. N) Elállás: Amennyiben a megrendelt felületkezelt alkatrészek még nem kerültek leszállításra, a Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú írásos nyilatkozattal elállhat az Egyedi Szerződéstől, feltéve, hogy a megrendelt Szolgáltatás vételárának 30%-ának megfelelő összegű átalány-kártérítési kötelezettségének eleget tesz. O) Rendkívüli felmondás: Vállalkozó azonnali hatállyal rendkívüli felmondással szüntetheti meg a jogviszonyt, amennyiben Megrendelő az Egyedi Szerződés bármely lényeges feltételét megszegi; Megrendelő megszünteti, vagy felfüggeszti üzleti tevékenységét; Megrendelő ellen végrehajtási eljárás indul vagy Megrendelő fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetbe kerül (ideértve a tényleges fizetésképtelenséget is, valamint a csődeljárást, felszámolási eljárást); Megrendelő pénzügyi helyzetéből arra lehet következtetni, hogy képtelen lesz a megrendelt Szolgáltatás vételárát időben kifizetni és képtelen felajánlani bármilyen szükséges biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a Termékek/Szolgáltatások időben kifizetésre kerüljenek; A Vállalkozó jogos érdekeit, hírnevét sérti vagy veszélyezteti. Amennyiben jelen pontban foglalt valamelyik feltétel bekövetkezik Vállalkozó egyéb jogait nem érintve, a Vállalkozó vagy felmondhatja az Egyedi Szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal, vagy felfüggesztheti a további teljesítést a Megrendelő felé jelentkező mindennemű további kötelezettség nélkül. Az Egyedi Szerződés bármilyen okból történő megszüntetése nem érinti a megszüntetésig leszállított alkatrészekre vonatkozó elszámolási kötelezettséget. P) Vis maior: Sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem tehető felelőssé bármely olyan hibáért, vagy késedelemért, mely vis maiornak tekintendő és így nem áll a Felek ellenőrzése alatt, ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: kormányintézkedés, jogszabály, vagy egyéb állami szerv intézkedése, háború (akár kinyilatkoztatott, akár nem), katonai és polgári zavargások, természeti csapások (áradás, földrengés, szélvész, járvány, tűzvész), járvány, embargó, sabotage, sztrájk és munkavállalói viták. Amennyiben valamelyik szerződő fél írásban értesíti a másik felet valamely fenti esemény bekövetkeztéről, az Egyedi Szerződés teljesítésének határideje meghosszabbodik az esemény, illetve annak elhárításához szükséges idő tartamával. Amennyiben bármely fél vis maior miatt három hónapot meghaladó időre akadályoztatva van a szerződéses kötelezettsége teljesítésében, lehetősége van a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal / elszámolási kötelezettséggel az Egyedi Szerződéstől elállni, ill. az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással megszüntetni. Q) Jogról való lemondás: Az Egyedi Szerződésből eredő jogok gyakorlása során bármelyik fél mulasztása, vagy késedelme nem tekinthető jogról való lemondásnak, valamint az Egyedi Szerződésből eredő egyes jogok gyakorlása, vagy jogok részbeni gyakorlása nem zárja ki a további, vagy más módon történő joggyakorlást, vagy bármilyen más lehetséges jogok gyakorlását. R) Részleges érvénytelenség: Amennyiben a jelen ÁSZF, az Egyedi Szerződés egy része, illetve bizonyos pontjai érvénytelennek, illetve kikényszeríthetetlennek minősülnének, az Egyedi Szerződés többi része, illetve pontjai változatlanul érvényesek maradnak, és a Felek az érvénytelen, vagy kikényszeríthetetlen részt olyan érvényes, illetve kikényszeríthető rendelkezéssel pótolják, amely a lehető legközelebb áll közös üzleti szándékukhoz. S) Jogutódlás, engedményezés, tartozásátvállalás Amennyiben a Szerződő Felek személyében jogutódlás következik be, az nem érinti a Vállalkozó és a Megrendelő között korábban létrejött jogviszonyt, a jogutód a vállalt kötelezettséget teljesíteni köteles. T) Munkavédelmi és munkabiztonsági előírások Vállalkozó az Egyedi szerződés teljesítése során a munkavégzés helyén betartja a vonatkozó munkahelyi egészségvédelmi és munkabiztonsági szabályokat, szabványokat. Amennyiben valamely személy a Vállalkozó felügyelete alatt álló munkaterületen nem tartja be a (munka)biztonsági előírásokat, illetve, ha más dolgozókat vagy a környezetet nagy mértékben veszélyezteti, illetve, ha az e pontban foglalt szabályokat közvetlenül megszegi, Vállalkozó képviselője bármikor jogosult a munka leállítására. Az említett esetekben - melyek egyik lehetséges következménye lehet a munka elkészültének késedelme -, a Vállalkozót semmiféle hátrányos jogkövetkezmény nem terheli (pl. késedelem, stb. miatt). U) Bizalmas információk Minden információt, anyagot, dokumentumot és adatot, melyeket az Vállalkozó az Egyedi Szerződés teljesítése során a Megrendelő rendelkezésére bocsátott, bizalmas információnak ("Bizalmas Információ") kell tekinteni, kivéve azokat az információkat, anyagokat, dokumentumokat és adatokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok szerint közérdekűek, vagy amelyek köztudomásúak. Megrendelő a Bizalmas Információt köteles bizalmasan, az Vállalkozó üzleti titkaként kezelni. Megrendelő Vállalkozó kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem fed fel Bizalmas Információt harmadik fél előtt. Megrendelő Bizalmas Információra vonatkozó kötelezettségei az Egyedi Szerződés bármilyen ok miatti megszűnését követően is fennmaradnak. V) Referencia Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozóval létrejött jogviszonyára Vállalkozó referenciaként korlátozásmentesen hivatkozzon. W) Értesítés, írásbeli jognyilatkozatok: Minden értesítés írásbeliséget kíván, mely személyesen, vagy postán, faxon, illetve elektronikus levél útján kerül továbbításra. A postai úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az "nem kereste" jelzéssel érkezett vissza), az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. X) Irányadó jog, vitarendezés Az Egyedi szerződésben nem rendezett kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. A Felek vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a viták eldöntésére a 2016. évi CXXX. törvény (Polgári perrendtartásról szóló törvény) rendelkezései az irányadóak. Kelt: Szigetszentmiklós, 2020.06.30.
K S L Hungary
© KLS Hungary Kft. - 2019-2021
KLS Hungary Kft.
“Hogyha rátalálsz a szenvedélyedre, nagyot alkothatsz...”
Made by KLS Metal Group

Általános Szerződési Feltételek

KLS Hungary Kft. - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Érvényes: 2020.07.01-től

Fogalmak: Általános Szerződési Feltételek - továbbiakban: "ÁSZF" KLS Hungary Kft. mint vállalkozó - továbbiakban: "Vállalkozó" Szolgáltatást igénybevevő fél - továbbiakban: "Megrendelő" Vállalkozó és Megrendelő együttesen - továbbiakban "Felek" Vállalkozó által nyújtott szolgáltatás - továbbiakban "Szolgáltatás" Felek között létrejött megrendelés, keretszerződés, egyéb szerződés - továbbiakban: "Egyedi Szerződés" Termékek, melyekre Megrendelő a szolgáltatást megrendeli: - továbbiakban "alkatrészek" A) Általános rendelkezések Jelen szerződés a KLS Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget ipari park 9.) nyújtott Szolgáltatások értékesítésének alapvető feltételeit szabályozó dokumentum, ami a Vállalkozó és a Megrendelő által megkötött egyedi szerződés, keretszerződés vagy az elfogadott/teljesített vevői/megrendelői megrendelés, azaz az Egyedi Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Jelen ÁSZF-től való eltérés csak a Felek kifejezett, erre irányuló akaratával, kizárólag írásbeli formában érvényes. Megrendelő elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, részletesen áttanulmányozta, és annak teljes tartalmát magára nézve kötelezőnek fogadja el, amit írásbeli megrendelésével igazol. Amennyiben ellentmondás mutatkozik a jelen ÁSZF és az Egyedi Szerződés között, az Egyedi Szerződésben foglaltak az irányadóak. Az Egyedi Szerződés teljesítése során a Felek kizárják a Megrendelő általános szerződési feltételeinek alkalmazását. Megrendelő kijelenti, hogy a termékeit, alkatrészeit rendeltetésszerű üzleti tevékenysége körében vásárolja vagy gyártja, saját használat vagy továbbértékesítés céljából. B) Az Egyedi Szerződés létrejötte Megrendelő a Szolgáltatásokat faxon, e-mailen, vagy postai úton küldött ajánlatkéréssel rendelheti meg Vállalkozótól. Vállalkozó a megrendelésekre postai úton, e-mailen vagy faxon ajánlatot küldhet, mely tekintetében Vállalkozó az abban meghatározott tartamú ajánlati kötöttséget vállal. Amennyiben az ajánlati kötöttség időtartamán belül Megrendelő ajánlatát írásban (postai úton, e-mailen vagy faxon) teljes egészében elfogadja, úgy Vállalkozó ajánlatának tartalma szerint Egyedi Szerződés jön létre a Felek között, mely a Megrendelő írásbeli visszaigazolásának Vállalkozó által történő kézhezvételének napján lép hatályba. Ha Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát eltérő tartalommal, vagy az ajánlati kötöttség időtartamán túl igazolja vissza, akkor az Egyedi Szerződés nem jön létre a Felek között egészen addig, amíg a Felek az eltérés, vagy az ajánlati kötöttség tekintetében meg nem állapodnak egymással. Az Egyedi Szerződés a Felek közötti teljes megállapodást tartalmazza, annak minden mellékletével és módosításával együtt. C) Árak Az Egyedi Szerződésben foglalt árak tartalmazzák felületkezeléshez szükséges szerszámokat, vegyszereket és az általános csomagolóanyag költségét igény szerint. Amennyiben más csomagolási igény merül fel, azt az Egyedi Szerződésben kell rögzíteni. Az árak nem tartalmazzák a Vállalkozó telephelyére és a telephelyről szállítás fuvarköltségét. D) Fizetési feltételek: Megrendelő a Vállalkozót megillető vételárat/vállalkozási díjat a Vállalkozó által megjelölt bankszámlaszámra az ajánlatban megjelölt fizetési mód szerint köteles megfizetni, amennyiben az ajánlat ilyet nem tartalmaz, akkor számla kibocsátásától számított 30 napon belül köteles átutalni. Amennyiben a Megrendelő Vállalkozóval fennálló bármely jogviszonyából származóan annak esedékességekor a vételárat, vételár részletet, vagy más Vállalkozói díjkövetelést nem fizet ki, nem érintve Vállalkozó egyéb jogait, a Vállalkozó felfüggesztheti a Megrendelő által kiadott megrendelések teljesítését és ezzel egyidőben késedelmi kamatot követelhet (mindkettőt egy esetleges bírósági ítéletet megelőzően és azt követően is). A késedelmi kamat a ki nem fizetett összegre vonatkoztatva a Ptk. 6:155. § szerint számítandó, a vételár teljes kifizetéséig a behajtási költségátalány érvényesítése mellett. A felfüggesztés tartamával a Vállalkozó teljesítési határideje meghosszabbodik. A Vállalkozó felfüggesztéssel kapcsolatban felmerülő költségeit Megrendelő megtéríteni köteles. E) Egyedi Szerződés módosítása Az Egyedi Szerződés módosítása kizárólag írásban, a Felek közös megegyezésével lehetséges. F) Tulajdonjog átruházás és kárveszélyviselés A Szolgáltatások tulajdonjoga a vételár Vállalkozó bankszámláján történő jóváírása napján száll át a Megrendelőre. Vállalkozó fenntartja a jogát a Szolgáltatások visszakövetelésére, a vételár kifizetésnek késedelme vagy elmulasztása esetén. A kárveszély a felületkezelt alkatrészek birtokba adásával száll át a Megrendelőre. G) Szállítási határidők, Megrendelő késedelme Az Egyedi Szerződésben meghatározott teljesítési határidők az Egyedi Szerződés megkötésének időpontjában, Vállalkozó rendelkezésére álló információk alapján lettek meghatározva. Amennyiben a Vállalkozó az Egyedi Szerződés teljesítése során olyan helyzetbe kerül, amely megakadályozza az Egyedi Szerződésben megadott határidő szerinti teljesítést, haladéktalanul, írásban köteles közölni a késedelem tényét, okát és várható időtartamát, valamint egyidejűleg köteles póthatáridőt kitűzni. A Vállalkozó a kitűzött póthatáridő napjáig történő teljesítésig nem esik késedelembe. Vállalkozó fenntartja a jogot rész-szállításra illetve rész-számla kiállítására. Amennyiben a Megrendelő az átadás-átvételre felajánlott alkatrészeket indokolatlanul nem veszi át, késedelembe esik, mely esetben az Vállalkozót megillető egyéb jogokat nem érintve Vállalkozónak lehetősége van: az átadás-átvételre felajánlott alkatrészeket a Megrendelő költségére és kockázatára őrizni. kárenyhítés keretében az alkatrészeket az adott piaci körülmények között elérhető ésszerű áron harmadik személyek számára értékesíteni. Ilyen esetben az eredeti vételár, mint kártérítési alap csökken az alkatrészek kapott vételárával azzal, hogy a vételárból Vállalkozó levonhatja az értékesítéssel kapcsolatban felmerült költségeit. a késedelem minden megkezdett napja után késedelmi kötbért követelni, amelynek mértéke a határidőben át nem vett alkatrészek nettó vételárának/vállalkozói díjának 1%-a /nap. Ha a Megrendelő nem veszi át az alkatrészeket az átadás-átvétel rögzített időpontján vagy a készre jelentést követő 30 napon belül, akkor a 31. napon az ügylet a Vállalkozó részéről teljesítettnek minősül, mely alapján Vállalkozó jogosult a számla kiállítására és a kikötött vételárra. H) Gyári teszt, próbaüzem, átadás-átvétel A Felek az Egyedi Szerződésben megállapodhatnak arról, hogy egy egységes rendszert alkotó alkatrészek tekintetében, a szállítást megelőzően gyári tesztet folytatnak le. A gyári tesztet a vállalkozó telephelyén kell elvégezni, rendes munkaidőben. A gyártó üzemében a gyári próbával kapcsolatban felmerült költségek a Vállalkozót terhelik, míg az átvételre jogosult, illetve Megrendelőt képviselő más személyek utazási, szállási és egyéb költségei a Megrendelőt terhelik. Amennyiben a Megrendelő a gyári teszt vonatkozásában a teszt lezárásától számított 10 napon belül nem támaszt részletes írásbeli kifogást, a gyári teszt sikeres végrehajtása a Megrendelő általi gyári elfogadásnak minősül: azaz az alkatrészek az Egyedi szerződésben meghatározott műszaki és funkcionális követelményeket teljesítik, fizikai sérüléstől mentesek és készek az üzemszerű használatra. Abban az esetben, ha a gyári teszt sikeres, de mégsem jön létre az Egyedi Szerződés, Vállalkozó jogosult a gyári teszt teljes költségét Megrendelőre terhelni. I) A Megrendelő kötelezettségei: A Megrendelő az előírt határidőn belül köteles a Vállalkozó részére megadni az Egyedi Szerződés teljesítéséhez szükséges információt. Amennyiben a Vállalkozó részéről további adatszolgáltatási igény merül fel, a Megrendelő 3 napon belül köteles a kért adatokat szolgáltatni a Vállalkozó részére. Amennyiben az adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, úgy a Felek ettől eltérő határidőben is megállapodhatnak. Megrendelő köteles a felületkezelt alkatrészeket a vonatkozó műszaki és felhasználási információk alapján meghatározott feltételek szerint használni. J) Vállalkozó kötelezettségei: Vállalkozó köteles a Megrendelőtől átvett alkatrészeket a mindenkori legmagasabb minőségű felületkezeléssel kezelni, úgy, hogy az esetleges előzetes egyeztetésnek megfelelően a Vevői elvárásokat kielégítse. K) A Felek kötelezettsége: A Felek az Egyedi Szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat a tényeket, adatokat, körülményeket, amelyek a teljesítést érintik, továbbá mindent megtesznek a teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében. A Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, ha az Egyedi Szerződést az abban foglaltak szerint teljesítette, az alkatrészek szükséges dokumentációit a Megrendelő részére átadta és azt a Megrendelő hiánytalanul átvette. Megrendelő akkor teljesített szerződésszerűen, ha az alkatrészeket szállítólevéllel együtt átvette, és a vételárat az egyedi szerződésben foglaltak szerint megfizette Vállalkozó részére. L) Jótállás: Amennyiben az Egyedi Szerződés eltérően nem rendelkezik, Vállalkozó az általa gyártott felületkezelt alkatrészekre egy éves jótállást vállal, feltéve, hogy a Vállalkozó által rendelkezésre bocsájtott használati információk alapján történik az alkatrészek beépítése, használata. Vállalkozó jótállási kötelezettségét elsősorban kijavítással teljesíti. Amennyiben az alkatrészek valamely más alkatrésze kijavításra kerül a jótállási idő alatt, úgy a kijavított alkatrészre az eredeti jótállási időből még hátralévő rész képezi a jótállási időtartamot. Ez a jótállás nem alkalmazható az alábbiakból eredő hibákra: szándékos károkozás és hanyagság; természetes elhasználódás; rendeltetés ellenes használat, vagy fokozott igénybevétel; Vállalkozó által megadott iránymutatás szerinti környezeti feltételek fenntartásának elmulasztása azok az okok, amelyek a Vállalkozó ésszerű ellenőrzésén kívül esnek. Nem megfelelő tisztítóanyag használata (lúg, sav, stb.). A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik. Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó e körben tájékoztatási kötelezettségét megfelelően teljesítette. Vállalkozónak nem keletkezik jótállási kötelezettsége, ha a Megrendelő a teljes vételárat az esedékességkor nem fizeti meg. M) A felelősség korlátozása Vállalkozó kizárja bármely jogcímen előforduló kártérítési felelősségét az elmaradt haszonért és vonatkozó költségekért, továbbá a profit veszteségből, bevételkiesésből, szerződésvesztésből, energiaveszteségből, elhasználódásból, kamatkiesésből, állásidő költségeiből, harmadik féltől történő beszerzésből, illetve kicserélésből, elvárt megtakarítás csökkenéséből, annak elmaradásából, a működés megnövekedett költségeiből eredő károkért, illetve bármely különleges, közvetett vagy következményes kárért, vagy egyéb hasonló természetű veszteségekért. Megrendelő a jelen szerződésből, vagy azzal összefüggésben az esetleges szerződésszegésből vagy szerződésen kívüli károkozásból eredő követeléseit kizárólag a Vállalkozóval, mint jogi személlyel szemben érvényesítheti, a vezető tisztségviselő csak a Ptk-ban taxatíve felsorolt esetekben tartozhat felelősséggel. N) Elállás: Amennyiben a megrendelt felületkezelt alkatrészek még nem kerültek leszállításra, a Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú írásos nyilatkozattal elállhat az Egyedi Szerződéstől, feltéve, hogy a megrendelt Szolgáltatás vételárának 30%-ának megfelelő összegű átalány-kártérítési kötelezettségének eleget tesz. O) Rendkívüli felmondás: Vállalkozó azonnali hatállyal rendkívüli felmondással szüntetheti meg a jogviszonyt, amennyiben Megrendelő az Egyedi Szerződés bármely lényeges feltételét megszegi; Megrendelő megszünteti, vagy felfüggeszti üzleti tevékenységét; Megrendelő ellen végrehajtási eljárás indul vagy Megrendelő fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetbe kerül (ideértve a tényleges fizetésképtelenséget is, valamint a csődeljárást, felszámolási eljárást); Megrendelő pénzügyi helyzetéből arra lehet következtetni, hogy képtelen lesz a megrendelt Szolgáltatás vételárát időben kifizetni és képtelen felajánlani bármilyen szükséges biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a Termékek/Szolgáltatások időben kifizetésre kerüljenek; A Vállalkozó jogos érdekeit, jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti. Amennyiben jelen pontban foglalt valamelyik feltétel bekövetkezik Vállalkozó egyéb jogait nem érintve, a Vállalkozó vagy felmondhatja az Egyedi Szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal, vagy felfüggesztheti a további teljesítést a Megrendelő felé jelentkező mindennemű további kötelezettség nélkül. Az Egyedi Szerződés bármilyen okból történő megszüntetése nem érinti a megszüntetésig leszállított alkatrészekre vonatkozó elszámolási kötelezettséget. P) Vis maior: Sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem tehető felelőssé bármely olyan hibáért, vagy késedelemért, mely vis maiornak tekintendő és így nem áll a Felek ellenőrzése alatt, ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: kormányintézkedés, jogszabály, vagy egyéb állami szerv intézkedése, háború (akár kinyilatkoztatott, akár nem), katonai és polgári zavargások, természeti csapások (áradás, földrengés, szélvész, járvány, tűzvész), járvány, embargó, sabotage, sztrájk és munkavállalói viták. Amennyiben valamelyik szerződő fél írásban értesíti a másik felet valamely fenti esemény bekövetkeztéről, az Egyedi Szerződés teljesítésének határideje meghosszabbodik az esemény, illetve annak elhárításához szükséges idő tartamával. Amennyiben bármely fél vis maior miatt három hónapot meghaladó időre akadályoztatva van a szerződéses kötelezettsége teljesítésében, lehetősége van a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal / elszámolási kötelezettséggel az Egyedi Szerződéstől elállni, ill. az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással megszüntetni. Q) Jogról való lemondás: Az Egyedi Szerződésből eredő jogok gyakorlása során bármelyik fél mulasztása, vagy késedelme nem tekinthető jogról való lemondásnak, valamint az Egyedi Szerződésből eredő egyes jogok gyakorlása, vagy jogok részbeni gyakorlása nem zárja ki a további, vagy más módon történő joggyakorlást, vagy bármilyen más lehetséges jogok gyakorlását. R) Részleges érvénytelenség: Amennyiben a jelen ÁSZF, az Egyedi Szerződés egy része, illetve bizonyos pontjai érvénytelennek, illetve kikényszeríthetetlennek minősülnének, az Egyedi Szerződés többi része, illetve pontjai változatlanul érvényesek maradnak, és a Felek az érvénytelen, vagy kikényszeríthetetlen részt olyan érvényes, illetve kikényszeríthető rendelkezéssel pótolják, amely a lehető legközelebb áll közös üzleti szándékukhoz. S) Jogutódlás, engedményezés, tartozásátvállalás Amennyiben a Szerződő Felek személyében jogutódlás következik be, az nem érinti a Vállalkozó és a Megrendelő között korábban létrejött jogviszonyt, a jogutód a vállalt kötelezettséget teljesíteni köteles. T) Munkavédelmi és munkabiztonsági előírások Vállalkozó az Egyedi szerződés teljesítése során a munkavégzés helyén betartja a vonatkozó munkahelyi egészségvédelmi és munkabiztonsági szabályokat, szabványokat. Amennyiben valamely személy a Vállalkozó felügyelete alatt álló munkaterületen nem tartja be a (munka)biztonsági előírásokat, illetve, ha más dolgozókat vagy a környezetet nagy mértékben veszélyezteti, illetve, ha az e pontban foglalt szabályokat közvetlenül megszegi, Vállalkozó képviselője bármikor jogosult a munka leállítására. Az említett esetekben - melyek egyik lehetséges következménye lehet a munka elkészültének késedelme -, a Vállalkozót semmiféle hátrányos jogkövetkezmény nem terheli (pl. késedelem, stb. miatt). U) Bizalmas információk Minden információt, anyagot, dokumentumot és adatot, melyeket az Vállalkozó az Egyedi Szerződés teljesítése során a Megrendelő rendelkezésére bocsátott, bizalmas információnak ("Bizalmas Információ") kell tekinteni, kivéve azokat az információkat, anyagokat, dokumentumokat és adatokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok szerint közérdekűek, vagy amelyek köztudomásúak. Megrendelő a Bizalmas Információt köteles bizalmasan, az Vállalkozó üzleti titkaként kezelni. Megrendelő Vállalkozó kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem fed fel Bizalmas Információt harmadik fél előtt. Megrendelő Bizalmas Információra vonatkozó kötelezettségei az Egyedi Szerződés bármilyen ok miatti megszűnését követően is fennmaradnak. V) Referencia Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozóval létrejött jogviszonyára Vállalkozó referenciaként korlátozásmentesen hivatkozzon. W) Értesítés, írásbeli jognyilatkozatok: Minden értesítés írásbeliséget kíván, mely személyesen, vagy postán, faxon, illetve elektronikus levél útján kerül továbbításra. A postai úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az "nem kereste" jelzéssel érkezett vissza), az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. X) Irányadó jog, vitarendezés Az Egyedi szerződésben nem rendezett kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. A Felek vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a viták eldöntésére a 2016. évi CXXX. törvény (Polgári perrendtartásról szóló törvény) rendelkezései az irányadóak. Kelt: Szigetszentmiklós, 2020.06.30.

Szívügyünk az eloxálás

K S L Hungary
KLS - ELOX üzem Natúr vagy fekete eloxra van szüksége? Finom tűrésekkel, zsákfuratokkal teli az alkatrész? Fontos az esztétikai minőség? Túl sok az átfutási idő más felületkezelő üzemekben? Üzemünk magas szinvonalon, kiváló minőséggel, és egyedi figyelemmel végez eloxálási felületkezeléseket alumínium alkatrészeken. Kérjen árajánlatot a kovacs.anna@kls-hungary.hu email címen! Ahhoz hogy a lehető legjobb ajánlatot tudjuk elkészíteni, kérjük, leveléhez csatoljon rajzot is! Alkatrész maximális méret 650x500x200mm. Szolgáltatásaink Natúr, színtelen eloxálás Fekete eloxálás Szatinálás Homokszórás Gyöngyszórás Lézergravírozás Anodized parts Anodizing Black anodizing Natur anodizing High quality ISO 9001